ಪಿ.ಡಿ.ಪಿ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವರದಿ 2016-17

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲಾಭ/ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಸೆಷನ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು :

ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ತರಗತಿ / ಶಾಖೆಗಳು ಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ / ಸಂಸ್ಥೆ
1 09-01-2016 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ.ಎಸ್. ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಸುರೇಶ್, ಡಿಜಿಕಾಂಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
2 23-01-2016 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇ.ಐ. ಮತ್ತು ಸಿ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಸುರೇಶ್, ಡಿಜಿಕಾಂಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
3 1.3.2016 ನಿಂದ 31.3.2016 ವರೆಗೆ 6 ಮತ್ತು 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇ.ಐ. ಮತ್ತು ಸಿ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಜಿ -- ರೋಮಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್.
4 03-03-2016 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಮ್.ಇ. ಸಾಲಿಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಿ.ಕೆ. ಗುಲಾಬಿ -- ಕ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್
5 21-09-2016 ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾ. ಕ್ರಿಶ್ನ ಬಿ.ಎಸ್. -- ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್
6 24-09-2016 2ನೇ ಇ.ಐ. ಮತ್ತು ಸಿ. ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಧನ್ರಾಜ್ - ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ
7 16-01-2016 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಎಮ್.ಇ, ಇ.ಐ.ಮತ್ತು ಸಿ.
ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಕ್ಷಿತ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ.
8 23-01-2017 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ.ಇ., ಎಮ್.ಇ., ಇ.ಇ., ಇ.ಐ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ. ರಂಗಣ್ಣ, ಬೋಧನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್
ಪಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಸಂಯೋಜಕರು