ಇ.ಒ.ಎ ವರದಿ

ಇ.ಒ.ಏ, ವರದಿ 2021-2022

ಇ.ಒ.ಏ, ವರದಿ 2016 - 17ಎಮ್.ಇ.ಐ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ (ಮೊದಲನೆಯ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ) ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ. - 2018 ರವರು ಆಯೋಜಿಸುವ ಆನ್-ಲೈನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅದರ ಲಿಂಕ್ :


https://www.youth4work.com/onlinetalenttestಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳು-


ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ-https://www.slideshare.net/youth4work/youth4work-aicte-skill-test-85166207


ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಮತ್ತು ಯೂತ್4ವರ್ಕ್ ನಡುವಿನ ಮೌಂಟ್ ಲಿಂಕ್-


https://www.aicte-india.org/downloads/aicte_mou_youth4work_12_9_17.PDF

ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ    ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ    ವಿಡಿಯೋ-


https://www.youtube.com/watch?v=qUcONE8oNq8&t=233s

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು-


https://www.slideshare.net/youth4work/youth4work-aicte-mou

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ