ಐಎಪಿ /ಐ.ಐ ಸೆಲ್

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎ.ಪಿ.) ಯ ಏಕೀಕೃತ ವರದಿ

ಸಂಖ್ಯೆವಿಭಾಗವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ% ಐ.ಎ.ಪಿ.
1ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

74%
2ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

32%
3 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

54%
4ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

65.2%
5ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

60.6%
6ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್1629987.8%

ಎಮ್. ಗೀತಾ ರತ್ನಾ
ಐ.ಎ.ಪಿ.
ಸಂಯೋಜಕರು