ಎಮ್.ಟಿ.ಇ.ಎಸ್. ನ ಪೆರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ

ಕೆಳಕಂಡ ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮ ಪೆರೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 1955 ರಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರ್ಷಗಳು
1 ಆರ್.ಡಿ.ಚಾರ್ 1955 - 1970
2 ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಜಮ್ 1971 - 1979
3 ಎಸ್.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ 1980 - 1992
4 ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1993 - 1994
5 ವಿ. ಬೈರಪ್ಪ 1994 - 1997
6 ಎಮ್.ಎ. ಶಿಂಗ್ಲಾಚಾರ್ 1998 - 2000
7 ವಿ. ಬೈರಪ್ಪ 2001 - 2008
8 ಎಮ್.ಎ. ಶಿಂಗ್ಲಾಚಾರ್ 2008 - 2014
9 ಆರ್.ಎಂ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ 2014 - 2016
10 ಎನ್.ಕೆ ರಾಮದಾಸ್ 2016 - 2017
11 ಎಂ.ಟಿ.ನರಸಿಂಹನ್ 2017-
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರ್ಷಗಳು
1 ಎಂ.ವಿ ವೀರಪ್ಪ 1955 - 1956
2 ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಜಮ್ 1967 - 1970
3 ಎಂ.ವಿ ವೀರಪ್ಪ 1971 - 1977
4 ಎಸ್.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ 1978 - 1979
5 ಸಿ.ಆರ್ ರಾವ್ 1980 - 1985
6 ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಎ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 1986 - 1988
7 ವಿ. ಬೈರಪ್ಪ 1989 - 1993
8 ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾವ್ 1994 - 1995
9 ಸಿ.ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ 1996 - 2005
10 ಎಮ್.ಎ. ಶಿಂಗ್ಲಾಚಾರ್ 2006 - 2008
11 ಆರ್.ಎಂ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ 2008 - 2010
12 ಬಿ.ಎನ್. ಗರುಡಚಾರ್ 2010 - 2011
13 ಆರ್.ಎಂ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ 2012 - 2014
14 ಬಿ.ಎನ್. ಗರುಡಚಾರ್ 2014 - 2015
15 ಎಲ್. ಅನಂತ್ 2015 -
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವರ್ಷಗಳು
1 ಸಿ.ಆರ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1955 - 1961
2 ಎನ್.ಕೆ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 1961 - 1976
3 ಎನ್.ಕೆ ರಾಮದಾಸ್ 1976 - 2007
4 ಟಿ.ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ 2007 -