ಪಿ.ಡಿ.ಪಿ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವರದಿ -2019-20

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಸೆಷನ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು 

ಕ್ರಮ

ಸಂಖ‍್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸ್ಪೀಕರ್

ತರಗತಿ / ಶಾಖೆಗಳು

1

06-09-2019

ಸಂದರ್ಶನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಫೈನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಐ & ಸಿ

2

14-09-2019

ಸಂದರ್ಶನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಅಂತಿಮ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಸಿ

3

19-09-2019

ಜೀವನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್

ಅರೆನಾ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ

ಫೈನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್  ಮತ್ತು ಇಐ & ಸಿ

4

20-09-2019

ಜೀವನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್

ಅರೆನಾ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ

ಅಂತಿಮ ಇಇ ಮತ್ತು ಇಸಿ

5

21-09-2019

ಜೀವನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್

ಅರೆನಾ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ

ಅಂತಿಮ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಸಿ

6

29-09-2019

ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾಷಣ

ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್

ದಿಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

7

31-01-2020

ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವರಗಳು.

ಜಿಲೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.


                                
ಎಂ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಪಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಸಂಯೋಜಕರು