ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ತರಗತಿಗಳು

(DTE-ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್  2019-20 ವರ್ಷದ -ರಿಪೋರ್ಟ್:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ದಿನ

ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು

ಸಮಯ

ವಿಷಯ

ವಿಭಾಗ & ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

1

17/07/2019

ಬುಧವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

 

ಎಸ್ ಒ ಎಂ

ಎಂಇ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

2

19/07/2019

ಗುರುವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಎಸ್ ಒ ಎಂ

 

ಎಂಇ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

3

22/07/2019

ಮಂಗಳವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಎಸ್ ಒ ಎಂ

 

ಎಂಇ 3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

4

3/09/2019

ಬುಧವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಡಿಬಿಎಂಎಸ್

 

ಸಿಎಸ್3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

5

5/09/2019

ಗುರುವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಡಿಬಿಎಂಎಸ್

ಸಿಎಸ್3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

6

12/09/2019

ಗುರುವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಡಿಬಿಎಂಎಸ್

ಸಿಎಸ್3 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

7

27/09/2019

ಶುಕ್ರವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಬಿ ಇ ಇ ಇ

ಇಸಿ 1 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

8

30/09/2019

ಸೋಮವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಬಿ ಇ ಇ ಇ

ಇಸಿ 1 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

9

4/10/2019

ಶುಕ್ರವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಬಿ ಇ ಇ ಇ

ಇಸಿ 1 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

10

27/01/2020

ಸೋಮವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಮೈಕ್ರ ಮತ್ತು ಆಪ್ಲ್

 

ಇಸಿ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

11

 

29/01/2020

ಬುಧವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಮೈಕ್ರ ಮತ್ತು ಆಪ್ಲ್

ಇಸಿ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

 

12

31/01/2020

ಶುಕ್ರವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಮೈಕ್ರ ಮತ್ತು ಆಪ್ಲ್

ಇಸಿ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

13

3/02/2020

ಸೋಮವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಮೈಕ್ರ ಮತ್ತು ಆಪ್ಲ್

ಸಿಇ 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

14

4/03/2020

ಬುಧವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ -1

ಸಿಇ 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

 

 

15

5/03/2020

ಗುರುವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ -1

ಸಿಇ 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

 

16

10/03/2020

ಮಂಗಳವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ -1

ಸಿಇ 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

17

     11/03/2020

ಬುಧವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ -1

ಸಿಇ 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

18

12/03/2020

ಗುರುವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ -1

ಸಿಇ 2 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

19

4/03/2020

ಬುಧವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್

ಎಂಇ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

20

5/03/2020

ಗುರುವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್

ಎಂಇ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

21

10/03/2020

ಮಂಗಳವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್

ಎಂಇ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

22

11/03/2020

ಬುಧವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

11.00AM-12.00PM

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್

ಎಂಇ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

23

12/03/2020

ಗುರುವಾರ

M E I ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

2.30PM-3.30PM

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್

ಎಂಇ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್