ಕೆಲಸದ ಸದಸ್ಯರು

ಎಮ್.ಟಿ.ಇ.ಎಸ್., ಎಮ್.ಇ.ಐ.ಪಿ. ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರು ಪದನಾಮ
1 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ.ನರಸಿಂಹನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2 ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಅನಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
3 ಶ್ರೀ ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಗೌರವ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಸದಸ್ಯರು
5 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ.ಗರುಡಾಚಾರ್ ಸದಸ್ಯರು
6 ಶ್ರೀ ಜಿ.ವೈ. ಸತ್ಯನ್ ಸದಸ್ಯರು
7 ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್. ಗೋವಿಂದ ಸದಸ್ಯರು
8 ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಂ. ಶ್ರೀವಾಸ್ ಸದಸ್ಯರು
9 ಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್.ವಿ ಸದಸ್ಯರು
10 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್.ನಾಗೇಶ್ ಸದಸ್ಯರು
11 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು
12 ಶ್ರೀ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಂ.ಇ.ಐ.ಪಿ